Loading

俱乐部动态

CKUMC2018第一届本部展IPO单项获奖选手


IPO单项比赛也是很精彩的,小编为大家介绍一下他们:


IPO追踪第一名

犬只名:Yu Meng Divi(大驴)

犬主名:王飞

训犬师:王飞


IPO防卫第一名

犬名:Dragon Belgian Malinois Ilg(坦克)

犬主名:尹志镇

训犬师:王世伟 


IPO防卫第二名

犬名:Yue Mu Jin Long Leidian(嘴炮)

犬主名:余惠春

训犬师:余惠春


IPO防卫第三名

犬名:Amazon of Ka Xi Kennel(艾玛)

犬主名:郭东海

训犬师:罗伟 


IPO服从第一名

犬名:Lan Xin Raiko(辛巴)

犬主名:余惠春

训犬师:余惠春


IPO服从第二名

犬名:Kitty(凯蒂)

犬主名:余惠春

训犬师:徐朝成


IPO服从第三名

犬名:Yannick Olfa Of Zhao Zhou Qiao Kennel(龘龘)

犬主名:余雪中

训犬师:余雪中


标签: 2018 本部展